ប្រទេសវៀតណាម

អគាររោងចក្រ (1)

រោងចក្រវៀតណាម

ទីតាំងផលិតកម្មថ្មីបានបើកនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020

ជាយុទ្ធសាស្ត្រ (ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ) មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មសកលរបស់យើង។

អគាររោងចក្រ (3)
អគាររោងចក្រ (5)
អគាររោងចក្រ (4)
អគាររោងចក្រ (2)